Mjesna samouprava u svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba sada samostalno odlučuje o održavanju komunalne infrastrukture na području odvodnje, čišćenju javnih površina te održavanju parkova i ulica. Posljedica je to zagrebačkog programa decentralizacije mjesne samouprave, čije je provođenje počelo s izvršenjem proračuna za 2017. godinu.

Iznos novca kojim u Zagrebu raspolaže mjesna samouprava povećan s 248 milijuna kuna na 693 milijuna kuna. Na taj su način sredstva raspoloživa mjesnoj samoupravi povećana trostruko.

To znači da građani sada mogu preko svojih mjesnih odbora zaista odlučivati o pitanjima važnima za kvalitetu života u njihovim kvartovima te rješavati lokalne probleme koji ih muče: koju ulicu asfaltirati, koji park urediti, gdje izgraditi igralište i slično. Jednom kad se decentralizira upravljanje novcem, onda je decentralizirano i odlučivanje.

Osim što se na ovaj način daje veće obveze i ovlasti mjesnim odborima, poboljšana je i transparentnost trošenja gradskog novca, jer građani sad mogu jasno vidjeti na koje se projekte novac troši. Osim komunalnih aktivnosti, Vijeća gradske četvrti i Mjesni odbori potiču se i da na svom području organiziraju programe i akcije koji promiču sport i rekreaciju, zdravstvenu zaštitu, kulturu i zabavu te druge teme zanimljive građanima i namijenjene poboljšanju njihove kvalitete života.